Septembar 2024.

Beograd

Seminar "Zaštita podataka o ličnosti za HR, pravnu i službu administracije": Nezaobilazna edukacija za lidere i zaposlene u preduzeću

Predstavljamo vam seminar specijalno osmišljen za donosioce odluka i zaposlene u preduzećima, organizacijama iIi institucijama, koji žele da budu usklađeni sa zakonom, sigurni, informisani i korak ispred svih izazova u zaštiti podataka o ličnosti.

Seminar "Zaštita podataka o ličnosti za HR, pravnu i službu administracije" namenjen je:
• Direktorima preduzeća
• Menadžerima sektora
• HR direktorima
• Vođama timova
• Koordinatorima projekata
• Liderima timova u institucijama i organizacijama
• Pravnicima i advokatima
• Zaposlenima u HR, pravnim iI administrativnim službama preduzeća i organizacija (ofis menadžerima, hr asistentima, client relationship menadžerima, poslovnim sekretarima…)

Prijavite se na seminar

Septembar 2024.

Beograd

Seminar "Zaštita podataka o ličnosti za HR, pravnu i službu administracije": Nezaobilazna edukacija za lidere i zaposlene u preduzeću

Predstavljamo vam seminar specijalno osmišljen za donosioce odluka i zaposlene u preduzećima, organizacijama iIi institucijama, koji žele da budu usklađeni sa zakonom, sigurni, informisani i korak ispred svih izazova u zaštiti podataka o ličnosti.


Seminar "Zaštita podataka o ličnosti za HR, pravnu i službu administracije" namenjen je:
• Direktorima preduzeća
• Menadžerima sektora
• HR direktorima
• Vođama timova
• Koordinatorima projekata
• Liderima timova u institucijama i organizacijama
• Pravnicima i advokatima
• Zaposlenima u HR, pravnim iI administrativnim službama preduzeća i organizacija (ofis menadžerima, hr asistentima, client relationship menadžerima, poslovnim sekretarima…)

Prijavite se na seminar

Zašto je zaštita podataka o ličnosti više od puke obaveze?

Svedoci smo da su protekle tri godine bile revolucionarne u oblasti zaštite podataka. Uvedene su brojne novine, koje su promenile pejzaž poslovanja i nametnule nove standarde. Kada obrađujete informacije kao što su ime, prezime, adresu, matični broj svog zaposlenog, njegovu visinu zarade, broj dana godišnjeg odmora, podatke o njegovom zdravstvenom stanju, morate biti svesni da obrađujete podatke o ličnosti, od kojih su neki posebno osetljivi i kao takvi moraju imati poseban tretman. Kada tome dodate službene i privatne imejl adrese, elektronsku prepisku, video nadzor, onda takva obrada poprima jedan prilično širok kontekst čije pokrivanje internim pravilima i procedurama često predstavlja izazov i iskusnim pravnicima.

Implementacija Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, iako usporena zbog pandemije Covid-19, ušla je u pun zamah krajem 2023, a svoj intenzitet će imati tokom 2024. godine. Sa svim ovim, dolaze i kazne koje mogu biti drastično veće od prethodnih. Tako za kršenje zakona o zaštiti podatka o ličnosti možete platiti kaznu i do 2.000.000 dinara. Ili čak do 20 miliona evra – ako ste poslovno povezani sa zemljama EU.
Ali, pored toga što treba izbeći kazne, verujemo da želite i da se postavite kao lideri u etičkom poslovanju, da gradite poverenje sa klijentima, partnerima i zaposlenima.

HR, pravna i administrativna služba u sferi zaštite podataka o ličnosti

Zaštita podataka o ličnosti postaje sve složenija oblast sa svakom novom tehnološkom inovacijom i promenom u zakonskim regulativama. Različite službe unutar preduzeća nose različite odgovornosti i izazove kada je reč o ovoj temi. Pogledajmo kako se ova odgovornost manifestuje u tri oblasti kojima ćemo se baviti na seminaru.

HR sektor: Osetljivo raskršće informacija

Zaštita podataka o ličnosti u kontekstu radnog prava podrazumeva dvojak pristup, gde se izdvaja zaštita podataka samog zaposlenog u odnosu na poslodavca odnosno druge zaposlene, kao i treća lica, ali je podjednako bitan i pristup gde se zaposlenima nameće obaveza i odgovornost da podatke o ličnosti klijenata ili svojih kolega tretiraju na zakonom propisan način.


HR sektor se svakodnevno susreće sa bogatstvom podataka – od CV - eva potencijalnih zaposlenih, ugovora sa zaposlenima, medicinskih izveštaja i rezultata procena zaposlenih. Svaki od ovih dokumenata sadrži osetljive informacije koje moraju biti tretirane sa najvećim stepenom pažnje i odgovornosti:

 • Regrutacija: Prikupljanje podataka o kandidatima je prva faza gde se susrećemo sa izazovima zaštite. Kako osigurati da su svi podaci kandidata sigurno pohranjeni, a nakon određenog vremena i propisno uništeni ako kandidat nije izabran?
 • Evaluacija: Prilikom procene zaposlenih, HR menadžeri često koriste digitalne alate koji generišu detaljne izveštaje. Osim što moraju biti sigurni da su ti alati u skladu sa regulativama, postoji potreba za obukom zaposlenih kako da tumače i čuvaju rezultate.
 • Razvoj zaposlenih: Kursevi, obuke, seminari – sve ovo zahteva razmenu podataka između zaposlenog, HR službe i treće strane koja pruža obuku. Gde su granice podeljenih informacija i kako ih zaštititi?
 • Redovna obrada podataka zaposlenih: Vođenje evidencija, personalnih dosijea radnika, sastavljanje i potpisivanje pojedinačnih i opštih akata, predstavljaju sastavni deo usklađivanja sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti zaposlenih.

Pravne službe: Prvi branik od regulatornih izazova

U složenom zakonodavnom okruženju, pravne službe postaju nezaobilazne u tumačenju i implementaciji zakona o zaštiti podataka. Prepoznavanje potencijalnih rizika nije samo pitanje zakonodavstva. Pitanje je razumevanja kako se poslovanje odvija, gde su tačke na kojima podaci mogu biti izloženi i kako se to može sprečiti. Tumačenje zakonskih odredbi: Zakoni se često menjaju i evoluiraju. Pravne službe moraju biti korak ispred, razumevajući ne samo trenutne odredbe, već i buduće promene.

Administrativna služba: Poslednja linija odbrane

Administrativna služba je često ona koja je na prvoj liniji kad su u pitanju praktične primene procedura zaštite podataka. Oni su ključna karika u procesu, osiguravajući da svaka informacija koja ulazi ili izlazi iz preduzeća bude sigurna.

 • Komunikacija sa spoljnim svetom: Svaki e-mail, svaka pošiljka, svaki telefonski poziv je potencijalna tačka rizika. Obuka zaposlenih u administrativnoj službi je ključna kako bi prepoznali i sprečili potencijalne pretnje.
 • Digitalna infrastruktura: Sve više podataka je digitalizovano. Administrativna služba mora raditi u saradnji sa IT sektorom kako bi osigurala da su svi sistemi ažurirani i bezbedni.

Kroz ovaj seminar, pružićemo detaljne odgovore i rešenja za svaku od ovih oblasti, pomažući vašim timovima da budu informisani, spremni i sigurni.

Sa čim ćete se sve upoznati na seminaru?


Na seminaru "Zaštita podataka o ličnosti za HR, pravnu i službu administracije" proći ćete kroz:

 • Detaljno razumevanje principa Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njegove primene.
 • Alate i tehnike prilagođene HR, pravnoj i administrativnoj službi.
 • Prepoznavanje i upravljanje rizicima u svakodnevnom poslovanju.
 • Izgradnju internih procedura u skladu sa najnovijim standardima.
 • Tehničke i organizacione aspekte zaštite podataka.
 • Edukaciju tima i stvaranje kulture zaštite podataka u preduzeću.
Zauzmite svoje mesto na seminaru

Agenda

Beograd, septembar 2024.

Dan I

Sesija 1 – od 10:10h do 11:30h

 • Značenje termina i izraza iz ZZPL - a (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti)
 • Važnost razumevanja Preambule GDPR - a
 • Šta se smatra podacima o ličnosti
 • Koje podatke o ličnosti zaposlenih obrađuje poslodavac?
 • Osnovna načela na kojima se bazira GDPR/ZZPL koja poslodavac mora ispoštovati
 • Kada je obrada zakonita?
 • Načelo zakonitosti i najčešći pravni osnovi obrade podataka o ličnosti zaposlenih od strane poslodavca

Pauza – od 11:30h do 12:00h

Sesija 2 – od 12:00h do 13:30h

 • Legitimni interes – tripartitni test i primena legitimnog interesa u odnosu poslodavac – zaposleni
 • Kada se podaci zaposlenog mogu obrađivati na osnovu legitimnog interesa
 • Pristanak na obradu u kontekstu radnog prava
 • Kada je potreban pristanak na obradu, a kada nije?
 • Koja su prava zaposlenih na koje se odnose podaci?
 • Ostvarivanje prava na brisanje podataka zaposlenih – za koje podatke se može tražiti brisanje, a za koje ne?
 • Pravo zaposlenog na pristup svojim podacima
 • Obrada posebnih kategorija podataka ličnosti zaposlenih

Pauza za ručak

Sesija 3 – od 14:15h do 15:15h

 • Poslodavac kao rukovalac i angažovana treća lica kao obrađivači podataka
 • Zajednički rukovaoci
 • Ugovor o obradi podataka o ličnosti / Standardne klauzule
 • Evidencija radnji obrade podataka zaposlenih – ko mora da je vodi i iz čega se sastoji
 • Pravilnik o obradi podataka o ličnosti, kao opšti interni akt

Dan II

Sesija 1 – od 10:10h do 11:30h

 • Drugi opšti akti koje donosi poslodavac u kontekstu zaštite podataka zaposlenih
 • Pravila ponašanja zaposlenih u odnosu na obradu podataka o ličnosti
 • Politika lozinki i politika čistog stola
 • Odnos poverljivih podataka i podataka o ličnosti
 • Poslovna tajna
 • NDA ugovor kao mera bezbednosti
 • Bezbednost podataka o ličnosti zaposlenih i bezbednosne mere
 • Obrada podataka o ličnosti zaposlenih u kontekstu zakona Republike Srbije
 • Preporuke Evropske unije u pogledu tretmana podataka zaposlenih od strane poslodavaca

Pauza – od 11:30h do 12:00h

Sesija 2 – od 12:00h do 13:30h

 • Povrede podataka o ličnosti
 • Slučajevi iz prakse
 • Praksa poverenika
 • Inspekcijski nadzor

Pauza – od 13:30h do 14:00h

Sesija 3 – od 14:00h do 15:00h

 • Video nadzor zaposlenih
 • Audio nadzor zaposlenih
 • GPS – kontrola lokacije zaposlenog
 • Evidencija dolaska na rad
 • Deaktiviranje imejl adrese bivšeg zaposlenog
 • Uvid u imejl prepisku zaposlenog
 • Obrada biometrijskih podataka zaposlenog
 • Generalni saveti za implementaciju zaštite podataka I preporuke za usklađivanje sa zakonom

Ručak

Naziv i struktura agende seminara predstavljaju autorsko delo njegovih kreatora i samim tim je preuzimanje, kopiranje i izmena istog od strane trećeg lica zabranjeno.

Pitajte stručnjake sve o zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i rešite nedoumice koje imate

Dragan Milić, specijalista iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, prava interneta, prava intelektualne svojine, medija i IT prava, i gostujući predavač Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti odgovoriće okupljenima na sve nedoumice koje imaju u vezi sa novim regulativama i objasniti koja su njihova prava i obaveze.

Advokat Dragan Milic

Dragan Milić

Dragan Milić je specijalista za zaštitu podataka o ličnosti, pravo interneta, pravo intelektualne svojine, medija i IT pravo. Iza sebe ima 15 godina iskustva, što ga čini pionirom u ovim pravnim oblastima u Srbiji. Iza sebe ima i veliki broj seminara, treninga i radionica u organizaciji različitih udruženja i asocijacija.

Saznajte više o predavaču

Zlatko Petrović

Zlatko Petrović je pomoćnik generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Takođe, od 2015. godine predavač je na obukama u oblasti zaštite podataka o ličnosti, u organizaciji Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije.

Saznajte više o predavaču

Uštedite 50 evra uz RANE (EARLY BIRD) rezervacije

Za prijave na seminar u promo periodu, cena seminara iznosi 249 evra, tj. ostvarujete 50 evra uštede po učesniku seminara (EARLY BIRD rezervacije).

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Za prijave posle navedenog perioda, cena kotizacije po učesniku iznosi 299 evra.

* Za kupovinu 3 i više kotizacija obezbeđene su posebne pogodnosti. Za dodatne informacije o povlašćenim cenama kontaktirajte nas na 0114092613 i 0606648967

Prijavite se na seminar po promo ceni

Ne propustite ovu priliku da unapredite svoje veštine, zaštitite svoju organizaciju i postavite temelje za sigurnu i uspešnu budućnost

Nije pitanje da li je zaštita podataka o ličnosti važna, već kako ćete je implementirati u svom preduzeću ili svojoj organizaciji na najefikasniji i najodgovorniji način.


Ne čekajte da vas novi izazovi sustignu nespremne. Informišite se, edukujte i budite korak ispred. Jer u eri informacija, onaj ko najbolje štiti te informacije, postavlja se kao lider u svom poslu.

Ne gledajte na ovaj seminar kao na obavezu, već kao na priliku. Priliku da naučite, rastete i postavljate standarde u svom poslovanju.

Jer, da ponovimo, zaštita podataka o ličnosti nije samo tehnička odgovornost – ona je i etička, moralna i, na kraju, liderska.

Učešćem na seminaru dobijate:

Zanimljivo predavanje i korisne savete stručnog predavača

Materijale u elektronskom obliku

Uverenje o odslušanom seminaru

Ručak i osveženje

Veštine potrebne za pravilnu obradu podataka o ličnosti

Mogućnost diskusije između predavača i učesnika, kao i   između samih učesnika seminara

Networking - priliku da proširite svoju mrežu konekcija

10% popusta na sve buduće seminare

Prijavite se na seminar po promo ceni

©2024 Poslovna savršenost • Politika privatnosti